Kezeljétek közösen a bérbeadóval / bérlővel az albérlettel kapcsolatos összes teendőtöket egy helyen

Keres-kínál albérleti hirdetések regisztrált bérbeadóktól, regisztrált bérlőknek.

Használjátok a jogászaink által készített bérleti szerződést, hogy biztonságban legyetek mind a ketten

Tőltsd le az
Albee app-ot!

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei (ÁSZF)

2.0 verzió, frissítve: 2020.12.03.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek betartása mellett az Albee jelen ÁSZF-ben meghatározott és szerződés keretében nyújtott szolgáltatásai működnek és igénybe vehetők. A jelen ÁSZF a Ptk. vonatozó 6:77. § (1) bek. szerinti általános szerződési feltételnek minősül.

 1. Bevezetés:
  1. Szolgáltató és Felhasználó közötti jogviszonyra csak és kizárólag a jelen ÁSZF tartalma érvényesül, annak mindenkor hatályos változatában.
  2. A Szolgáltató bármely egyéb, eltérő vagy további, általános, egyedileg megtárgyalt vagy meg nem tárgyalt, bárki által, bármilyen módon hivatkozott, vele közölt vagy a tudomására hozott szerződési feltétel(ek) érvényesülését elutasítja. E kizárásnak a Felhasználó általi elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.
  3. A Szolgáltató fenntartja magának a korlátlan jogot a jelen ÁSZF rendszeres időközönként, illetve szükség esetén, a Felhasználók előzetes értesítése vagy jóváhagyása nélkül történő felülvizsgálatára és/vagy módosítására.
  4. A jelen ÁSZF hatálya a Felhasználóra a Webcím (URL) felkeresése, tehát a böngészés megkezdése időpontjától terjed ki, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a böngészés során a Regisztrációt elvégzi-e vagy sem.
  5. A jelen ÁSZF a Felhasználó részére a Webcím (URL) böngészése során, annak kezdetétől a Regisztráció elvégzése nélkül is hozzáférhető és megismerhető.
  6. A Webcím (URL) további böngészése a jelen ÁSZF megismerésének és elfogadásának ráutaló magatartással való megerősítését jelenti a Felhasználó részéről.
  7. A Regisztráció elvégzése során a Felhasználó erre tekintet nélkül tevőleges magatartással is elfogadja a jelen ÁSZF-et és kijelenti, hogy annak tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. A jelen ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén a módosított ÁSZF tartalma és az annak alapján fennálló Szerződés minden, a Felhasználó és a Szolgáltató között érvényben volt korábbi tartalmú szerződést felülír, illetve annak a helyébe lép.
  9. A jelen ÁSZF módosítása során a Szolgáltató az ÁSZF módosított tartalmát a Webcímen (URL) teszi közzé, így az azt böngészők, illetve a regisztrált Felhasználók az ÁSZF módosított tartalmát innen ismerhetik meg.
  10. Az ÁSZF módosított tartalmának hatálya a Webcímet (URL) böngészőkre és a regisztrált Felhasználókra annak közzétételétől terjed ki.
  11. A szolgáltató a Webcímet (URL) regisztráció elvégzése nélkül böngésző személyek tekintetében nem tart nyilván olyan adatokat, amelyek a velük való kapcsolattartást lehetővé tennék.
  12. Azzal, hogy a Felhasználó a módosított ÁSZF hatályba lépését követően is folytatja a Webcím böngészését, illetve, hogy továbbra is fenntartja Regisztrációját, elfogadja a módosított ÁSZF-et és azt, hogy annak tartalma a jövőben is kötelező erejű reá nézve.
  13. Szolgáltató a regisztrált Felhasználókat az ÁSZF módosításáról e-mail üzenetben is értesíti.
 2. Fogalommeghatározások:

  A jelen ÁSZF-ben használt és hivatkozott egyes fogalmak és kifejezések a jelen pont egyes alpontjaiban meghatározott tartalommal, illetve jelentéssel bírnak, ha az érintett fogalom ÁSZF-ben használt írásmódja az alábbi alpontok szerinti írásmóddal egyezik (nagybetűvel kezdődő szavak), míg eltérő írásmód esetén (kisbetűvel kezdődő szavak) a fogalmakhoz eltérő jelentést kell rendelni, amennyiben a szövegkörnyezetből ennek ellenkezője nem következik.
  1. Szolgáltató
   A Szolgáltatást Szolgáltatóként a Real-Deal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja. Szolgáltató alatt a jelen ÁSZF tekintetében érteni kell az itt megnevezett gazdasági társaságot, továbbá adott esetben minden olyan személyt és szervezetet is, akik a Szolgáltatás nyújtásában bármilyen minőségben részt vesznek.

   Cég elnevezése: Real-Deal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cég rövidített elnevezése: Real-Deal Hungary Kft.
   Székhely: 7726 Véménd, Zrínyi utca 58.
   Cégjegyzékszám: 02-09-084505
   Nyilvántartást vezető hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 25971358-2-02

   Banki adatok:
   Bankszámlaszám: 10401945-50526867-84511008
   K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9)
   SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

   Közvetlen kapcsolattartási adatok:
   E-mail cím: általános információ: info@albeeapp.hu, műszaki segítség: support@albeeapp.hu
   Telefon: +36 20 800-4010
   Fax: …

   Szerver szolgáltató adatai:
   AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
   Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
   Elérhetőség: https://aws.amazon.com/contact-us/
  2. Felhasználó
   Bármely olyan nagykorú, tehát a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy vagy ezekkel jogilag egyenértékű személy vagy szervezet (további megszorítás nélkül, tipikusan pl. gazdasági társaság, egyesület, alapítvány stb.) aki vagy amely a Webcímet (albeeapp.hu) böngészi, az Albee Alkalmazást használja, illetve akivel az Albee szolgáltatásának használatára a Szolgáltató Szerződést köt.
  3. Webcím (URL) és az Albee Alkalmazás
   A Szolgáltató a Szolgáltatást az [albeeapp.hu] Webcímen, vagy bármely általa ebből a célból igénybe vett egyéb webcímen nyújtja a Felhasználók részére. Az [albeeapp.hu] Webcím a Szolgáltató regisztrált domain-neve. Továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatást elérhetővé teszi iOS és Android operációs rendszerekre fejlesztett alkalmazások letöltésével és használatával is.
  4. Bérbeadás
   Ingatlanok, ingatlanrészek birtoklásának, használatának esetleg hasznosításának átengedése a bérbeadó tulajdonos, haszonélvező vagy a használat átengedés tekintetében rendelkezésre jogosulttól kapott igazolt jogosultsággal rendelkező használó, hasznosító (továbbiakban együtt: Bérbeadó) által egy másik személy (továbbiakban: Bérlő) részére, ingyenesen vagy ellenérték fejében, bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön, közösségi használatmegosztási vagy más ezekkel egyenértékű jogviszony keretében.
  5. Szerződés az Albee által nyújtott Szolgáltatás használatára
   1. A Regisztráció elvégzésének nyilvános felajánlásával, illetve lehetővé tételével a Szolgáltató Szerződés megkötésére tesz ajánlatot a Felhasználók számára.
   2. Szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, ha a Felhasználó a Webcímen elérhető regisztrációt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint elvégzi. A Szerződés a felek, tehát a Szolgáltató és a Felhasználó között a Felhasználó tevőleges magatartása útján jön létre.
   3. Az ÁSZF 1.4-1.6. pontjainak érintése nélkül, önmagában a Webcím böngészésével, tehát ráutaló magatartással nem jön létre Szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között.
   4. A Szolgáltató és a Felhasználó között a Regisztráció sikeres elvégzésével magyar nyelvű, írásba foglaltnak nem minősülő Szerződés jön létre, melynek adatait a Szolgáltató tárolja, iktatja, így a Szerződés adatai később hozzáférhetők. A felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
   5. A Szolgáltató rögzíti, a Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás keretében a Felhasználó a Szolgáltató részére megrendelést nem ad le. Az esetleges adatbeviteli hibáknak a Felhasználó szerződéses jognyilatkozata leadását megelőzően történő azonosítását és kijavítását (pl. amikor a Regisztráció során megadott e-mail címben vétett gépelési hiba miatt a Felhasználó e-mail fiókjába a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg) a Szolgáltató a Felhasználó részére úgy biztosítja, hogy a Felhasználó ilyen vagy egyéb műszaki jellegű kérdéseivel a Szolgáltatóhoz fordulhat segítségért, utóbbinak a Közvetlen kapcsolattartási adatoknál (ÁSZF 2.1. pont) megadott elérhetőségein.
   6. A szerződés nyelve a magyar, a szerződés megkötésére csak magyar nyelven van lehetőség.
  6. Szolgáltatás
   1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás alapvetően arra terjed ki, hogy kommunikációs felületet biztosít az érintett Felhasználók számára egy vagy több Bérbe adott ingatlan vagy ingatlanrész tekintetében felmerülő ügyintézési, kezelési és pénzügyi feladatok elvégzéséhez. Az Albee egy olyan felület, amelyen keresztül a Bérbeadással kapcsolatos összes teendő, számlák, fotók nyilvántartása, közlése és kezelése gyorsan és egyszerűen megtörténhet. Segít továbbá a Bérlő és Bérbeadó közötti kommunikáció dokumentált lefolytatásában, így később, esetleges viták felmerülése esetén, minden szükséges adat rendelkezésre áll. Ezen felül számos érdekes, és hasznos funkció segíti a Bérbeadással és a Bérbeadott ingatlanokban éléssel kapcsolatos teendőket.
   2. A Szolgáltató fenntartja magának a Szolgáltatás megváltoztatásának korlátlan, előzetes értesítéshez vagy jóváhagyáshoz nem kötött jogát, ami a Webcímen működő oldal továbbfejlesztése, jogszabályváltozás, meghatározott biztonsági előírások alkalmazása vagy egyéb okok indokolhatnak.
  7. Ingyenes Szolgáltatás, illetve az „ingyenes” kifejezés
   A kifejezés arra utal, hogy a Szolgáltató a Felhasználó részére a Szolgáltatást térítési díj felszámítása nélkül, tehát ingyenesen nyújtja. A Webcímen történő Regisztráció elvégzése ugyancsak ingyenes.
  8. Szellemi Tulajdonjog / Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jog
   A Szellemi Tulajdonjog / Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jog kifejezések gyűjtőfogalomként – egyebek mellett, a teljesség igénye nélkül – utalnak bármely bejegyzett vagy a megfelelő nyilvántartásba vagy lajstromba be nem jegyzett védjegyre, mintaoltalomra, művészeti, irodalmi vagy tudományos műre, szerzői vagy iparjogvédelmi jogi oltalom tárgyát képező egyéb műre, alkotásra, névre, domain-névre, kereskedelmi megnevezésre, szabadalomra, szoftverre, adatbázis tartalmához fűződő jogra, továbbá képre, ábrára, lógóra, vázlatra, rajzra, térképre, jelszóra vagy mottóra, illetve mindezek részeire vagy elrendezésére, amelyek a Szolgáltatót illetik, továbbá az ilyen tulajdon védelmére vonatkozó jogi előírásokra és eljárásokra, földrajzi korlátozások nélkül, illetve az ilyen tulajdonjog tárgya földrajzi elhelyezkedésére tekintet nélkül.
  9. Felek/Fél/Harmadik Személy
   A Felek kifejezés együttesen jelenti a Szolgáltatót és a Felhasználót, míg a Fél kifejezés az adott szöveg-kontextus függvényében csak egyiküket jelenti. A Harmadik Személy kifejezés a Feleken kívüli bármely más, meg nem nevezett vagy meg nem nevezhető személyt jelenti.
  10. Személyes Adat
   Az Infotv. 3. § 2. pontja szerinti, illetve a GDPR 4. cikk 1. pontja szerinti tartalmú fogalom.
  11. Adatkezelési Szabályzat
   1. A Szolgáltató a Felhasználó Személyes Adatainak védelmét az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
   2. Az Adatkezelési Szabályzat a jelen ÁSZF elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képezi, ezért a jelen ÁSZF megismerése és elfogadása egyben az Adatkezelési Szabályzat tartalmának megismerését és elfogadását is jelenti.
   3. A Regisztráció sikeres elvégzése csak a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat együttes elfogadásával lehetséges, a Regisztráció során az egyes szabályzatok megismerését és elfogadását igazoló, külön-külön jelölő négyzetek érvényesítésével.
  12. Ügyfélszolgálat
   1. Az Albee Ügyfélszolgálata kérésre segítséget nyújt minden felmerülő kérdésben, legyen az a rendszer használatához, az albérlettel kapcsolatos ügyintézéséhez vagy Bérbeadó és a Bérlő közötti kommunikációhoz kapcsolódó kérdés. Az ügyfélszolgálat a lehetőségekhez képest a leggyorsabban megvizsgálja a feltett kérdést és megválaszolja azt. A Felhasználó a kérdésére adott válasz beérkezéséről értesést kap a rendszertől e-mail-ben.
   2. Az Albee Ügyfélszolgálata elérhető e-mail-ben (általános információ: info@albeeapp.hu, műszaki segítség: support@albeeapp.hu), illetve a +36 20 800-4010 telefonszámon, munkanapokon 09:00 – 16:00 óráig.
  13. Felhívott jogszabályok rövidítései
   A jelen ÁSZF-ben felhívott jogszabályok rövidítései az alábbi jogszabályokra utalnak
   Ptk.A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
   Infotv.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
   GDPRaz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
   LakástörvényA lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
   Fttv.A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 3. Regisztráció
  1. A Felhasználó a Regisztrációt a Webcímen végezheti el, ezzel fogadja el a Szolgáltató Szerződés megkötésére nyilvánosan, az interneten közétett ajánlatát.
  2. A Regisztráció elvégzése minden esetben önkétes alapon történik a Felhasználó által.
  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy közte és a Szolgáltató között a Regisztráció elvégzésével jön létre Szerződés a Szolgáltatásnak a Szolgáltató általi nyújtására és annak a Felhasználó általi igénybevételére.
  4. A Felhasználó azt is tudomásul veszi, hogy a Regisztráció elvégzése nélkül a Szolgáltatóval Szerződés nem jön létre és nincs lehetősége a Szolgáltatás igénybevételére.
  5. A Regisztráció sikeresen csak az itt meghatározott adatok, illetve Személyes Adatok Felhasználó általi megadásával végezhető el, ezt a Felhasználó tudomásul veszi. A Regisztráció elvégzése érdekében az alábbi adatok/Személyes adatok megadása feltétlenül szükséges:
   Magányszemélyként történő regisztráció eseténCégként történő regisztráció esetén
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • E-mail cím
   • Jelszó
   • Cégnév
   • Cégjegyzékszám
   • Adószám
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • E-mail cím
   • Jelszó
   Cégként történő Regisztráció esetén a cég nevében eljáró kapcsolattartó (a továbbiakban: Kapcsolattartó) végzi el a Regisztrációt. A Szolgáltató kifejezetten nyilatkozik, hogy az Albee, ill. a Szolgáltató a Regisztráció során nem vizsgálja, hogy a Kapcsolattartóként eljáró személy a megjelölt cég tekintetében a vonatkozó szerződési és jogszabályi rendelkezések alapján képviselőnek vagy törvényes képviselőnek minősül-e, vagy sem, illetve, hogy ilyen minőségében jár-e el vagy sem. Szolgáltató az ilyen esetekből vagy azokkal összefüggésben felmerülő bármilyen fajta kárért való esetleges felelősségét kifejezetten kizárja. Cégként történő Regisztráció esetén a Szerződés a cég, mint Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre, a regisztrált cég nevében a Kapcsolattartó jár el. Cégként történő regisztráció esetén a regisztráció során Kapcsolattartóként megjelölt és ténylegesen eljáró természetes személy a regisztráció elvégzésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az érintett cég képviseletére jogosult, továbbá, hogy teljeskörű felelősséget vállal az ebből, vagy ezzel összefüggésben esetlegesen bármely jogalanynál bekövetkezett kárért.
  6. A jelszó tekintetében követelmény, hogy az minimum 5 karakter hosszúságú legyen és tartalmazzon legalább egy kis és egy nagy betűt, továbbá egy számot is. Az esetleges adatbeviteli hibák kizárása érdekében a választott jelszót változatlan formában ismételten meg kell adni.
  7. A Felhasználó választása alapján a Regisztráció elvégezhető a Felhasználó saját Facebook-fiókja vagy Google-fiókja segítségével is, ebben az esetben a fenti adatokat/Személyes adatokat nem kell megadni a Regisztráció során.
  8. A rendszer a Regisztráció során hibát jelez, ezért a Regisztráció a hiba kijavítása nélkül nem fejezhető be sikeresen, ha:
   • a Felhasználó nem érvényesítette kattintással a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat megismerését és elfogadását megerősítő jelölőnégyzetet. Ezt a Felhasználó az üres jelölőnégyzetre kattintva teheti meg. Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a megfelelő szavakra kattintva jelenik meg, hogy azt a Felhasználó elolvashassa. Kérjük, hogy olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot annak elfogadása előtt;
   • a Felhasználó a Regisztráció során olyan e-mail címet ad meg, amellyel korábban már regisztráltak vagy a megadott e-mail cím formátuma nem megfelelő (pl. csak az e-mail cím egy részét adják meg);
   • a kétszer megadott jelszó írásmódja nem egyezik egymással.
  9. Ha a Felhasználó a Regisztrációt sikeresen elvégezte valamennyi szükséges Személyes Adat/adat megadásával, erről a Regisztráció során megadott e-mail címre értesítő e-mail-t kap a rendszertől, amelyre válaszolni nem szükséges. A Regisztráció érvényesítéséhez az értesítő e-mail üzenetben található hivatkozásra kell kattintani, ezzel a Regisztráció sikeresen befejeződött és megnyílik az erről tájékoztató üdvözlő lap.
  10. Ha a Felhasználó úgy dönt, a saját Facebook-fiókja vagy Google-fiókja segítségével is elvégezheti a Regisztrációt, ebben az esetben e-mail cím és egyéb Személyes Adatok/adatok megadása nem szükséges. A rendszer ilyen Regisztrációs mód választása esetén a Felhasználót a megfelelő webes felületekre irányítja át és az azokon korábban teljesített regisztrációt és azok adatait használja, illetve elfogadja a megfelelő hitelesítést.
  11. A rendszer jelszó emlékeztető szolgáltatással rendelkezik. Ha a Felhasználó a korábbi Regisztrációt követően a jelszavát elfelejtette és ezért nem tud belépni a rendszerbe, megadhatja a regisztrált e-mail címét, amelyre a rendszer egy hivatkozást küld. A hivatkozásra kattintva van lehetőség a jelszó megváltoztatására és a beállított új jelszóval belépésre és a rendszer használatára.
  12. A Felhasználó dönthet úgy, hogy Regisztrációját törli, ami egyben a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozatának visszavonását is jelenti. Az ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozatát a Felhasználó kizárólag a Regisztrációja törlése útján vonhatja vissza. A Regisztráció törlése egyben a Szolgáltatóval létrejött Szerződés azonnali hatályú, felmondási idő nélküli felmondását is jelenti. A Szolgáltató ilyen esetben az érintett Felhasználó Személyes Adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A Regisztráció, tehát a felhasználói profil törlésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a Felhasználó nem rendelkezik ingatlan kapcsolattal. Ha az általa rögzített ingatlanhoz egy másik Felhasználó is kapcsolódik Bérlőként vagy Bérbeadóként, akkor a másik Felhasználó ilyen kapcsolata fennállása alatt a Felhasználó a Regisztrációját törölni nem tudja. A felhasználói Regisztráció törléséhez tehát ilyen esetben szükséges lehet előfeltételként az ingatlan törlése, amely csak az érintett más Felhasználó(k) jóváhagyásával valósulhat meg.
 4. Első lépések az Albee rendszerében, a fiók beállítása
  1. A sikeres Regisztrációt követően, miután a Felhasználó a regisztrált e-mail címre küldött e-mail-ben található hivatkozásra kattintott, majd e-mail címével és a megadott jelszóval bejelentkezett, egy üdvözlő üzenet fogadja. A rendszer végig vezeti a Felhasználó egy öt lépésből álló folyamaton, amely során az különféle adatokat adhat meg és állíthat be a fiókja beállítása során, az Albee használatához:
   a) Üdvözlet
   b) Ki vagy?
   c) Profil
   d) Ingatlan rögzítése
   e) Meghívás
  2. Az üdvözlést követően a Felhasználó beállíthatja a megfelelő gombra kattintva, hogy Bérlőként vagy Bérbeadóként akarja az Albee-t használni (Ki vagy?).
  3. Ezt követően a Felhasználó a saját felhasználói profilját tudja szerkeszteni. A Profil beállítások oldalon öt további fül található:
   a) Profil adatok
   b) Telefonszám
   c) Jelszó módosítás
   d) Meghívások
   e) Profil törlése
   1. Profil adatok
    A Profil adatok oldalon a Felhasználó meghatározott adatokat adhat meg a személyes profiljához.
    A magánszemély Felhasználó a korábban már megadott keresztnév és vezetéknév mellett itt megadhatja az alábbi Személyes Adatokat/adatokat:
    • Születési dátum
    • Nem
    • Becenév
    • Profilkép feltöltése (A Felhasználónak a korábban már feltöltött profilképe törlésére is itt van lehetősége a megfelelő jelölőnégyzet érvényesítésével.)
    • Lakcím (város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó)
    • Bankszámlaszám
    A cégként regisztráló Felhasználó a korábban már megadott cégnév, cégjegyzékszám és adószám mellett itt megadhatja az alábbi adatokat:
    • Város
    • Irányítószám
    • Utca, házszám, emelet, ajtó
    • Profilkép feltöltése (A Felhasználónak a korábban már feltöltött profilképe törlésére is itt van lehetősége a megfelelő jelölőnégyzet érvényesítésével.)
    • Kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve
    • Bankszámlaszám
    A módosításokat, illetve a megadott adatokat a Felhasználó a Profil adatok mentése gombbal tárolhatja el a rendszerben.
   2. Telefonszám
    A Felhasználó a Telefonszám oldalon megadhatja a telefonszámát, amelyet meg is erősíthet, a megadott telefonszámra SMS-ben kiküldött kód megadásával.
   3. Jelszó módosítás
    A Jelszó módosítás oldalon a korábban megadott jelszó módosítására van lehetőség. A felhasználónak lehetősége van a Regisztráció során megadott jelszó módosítására. Ennek érdekében a megfelelő mezőben a jelenleg érvényes jelszava mellett meg kell adnia az új jelszót, majd az adatbeviteli hibák kizárása érdekében az új leszót ismételten. Az új jelszó a változtatás érvényesítésével lép működésbe, a régi jelszó pedig nem lesz tovább használható.
   4. Meghívások
    A Meghívások menüpont segítségével a Felhasználó megadhatja egy ismerőse e-mail címét, hogy a rendszer automatikusan generált e-mail üzenetet küldjön erre az e-mail címre. A küldött e-mail egy hivatkozást tartalmaz a Webcím regisztrációs felületére, amelyen a rendszer használatára meghívott személy is elvégezheti a Regisztrációt. A rendszer tárolni fogja és ki fogja jelezni a Felhasználó részére a meghívás céljából megadott e-mail címet, a meghívás kiküldésének pontos idejét és azt, hogy az e-mail címmel történt-e regisztráció vagy sem.
   5. Profil törlése
    A Felhasználó a rendszerben a saját profilját törölheti. Ha a Felhasználó a rendszerben már ingatlant töltött fel, akkor a profil törlése csak az ingatlan törlését követően lehetséges. Ha a Felhasználó által feltöltött ingatlanhoz egy másik felhasználó már Bérlőként vagy Bérbeadóként csatlakozott és ez a kapcsolat jelenleg is fennáll, akkor az ingatlan törlése csak az ilyen másik felhasználó jóváhagyásával lehetséges. Ha tehát egy másik felhasználónak aktív kapcsolata áll fenn az ingatlannal, akkor az ingatlant a rendszerben regisztráló Felhasználó nem törölheti az érintett hozzájárulása nélkül és így a saját profilja törlését sem tudja elvégezni.
  4. A fiók beállítása során a következő lépés az ingatlan rögzítése. Ha a Felhasználó a rendszerben még nem rögzített ingatlant, akkor a rendszer erre figyelmezteti. Az Albee alapvető funkciója, hogy kommunikációs fórumot teremtsen a Bérbeadók és Bérlők számára, hogy a Bérbeadással kapcsolatos bármilyen ügyintézés egyszerű, gyors és biztonságos legyen. Ezért a rendszer funkciónak egy jelentős része csak legalább egy ingatlan rögzítését követően használható. Az Bérbeadással érintett ingatlant egyoldalúan felrögzítheti a bérbeadó és a bérlő is. Ha az ingatlant valamelyik fél felrögzítette, akkor a másik fél, legyen az Bérlő vagy Bérbeadó, csatlakozhat az ingatlanhoz és mindketten megkezdhetik a rendszer használatát.
   1. Új ingatlan létrehozása a megfelelő gombra kattintva lehetséges. Első lépésként azt kell meghatározni a megfelelő gomb kiválasztásával, hogy az albérlet egy Lakásban vagy Házban van-e. Lakásnak tekinti a rendszer a Bérbeadással érintett ingatlant, ha az adott címen több lakás is lehet, mint például egy társasházban, míg Ház rögzítése akkor történhet, ha az adott címen csak egy Bérbeadással érintett ingatlan található.
   2. A Felhasználó egyedi elnevezést adhat az ingatlannak, így a rendszerben megkönnyíti annak azonosítását.
   3. Ezt követően az ingatlan pontos címét kell megadni. A rendszer a Cím ellenőrzése gombra kattintva összeveti a címet a térképadatbázis által ismert és nyilvántartott címekkel. A rendszer ilyenkor a többi mezőbe automatikusan kitölti a térképadatbázis által ismert adatokat. A rendszer elhelyezi és megjeleníti a térképen a megadott címet. Annak érdekében, hogy az ingatlan címe egyértelműen hozzárendelhető legyen, Lakás rögzítése esetén kötelező megadni az alábbi adatokat:
    • Város
    • Irányítószám
    • Utca
    • Házszám
    • Lépcsőház
    • Emelet
    • Ajtó
    A házszámot követően a lépcsőházra, emeletre és ajtószámra vonatkozó adatokat is meg kell adni lakás rögzítése esetén. Ezzel szemben Ház rögzítése esetén a házszám után csak az ajtószám adható meg, a lépcsőház és emelet száma nem.
   4. Ezt követően kell rögzíteni az ingatlan havi bérleti díjának összegét, továbbá kiválasztani azt, hogy a bérleti díj tartalmazza-e a rezsiköltséget vagy sem. Meg kell adni a havi átlagos rezsiköltség és a kaució összegét is. A mentés gombra kattintva a rendszer a megadott adatokat eltárolja. A Felhasználó értesítést kap arról, hogy az ingatlanra vonatkozó további részleteket adhat meg. Az ilyen további adatok megadása nem kötelező, a Felhasználó ezek nélkül is használhatja a rendszert. A Felhasználó a további részletes adatok feltöltését a megfelelő gombra kattintva választhatja. Az ingatlan sikeres rögzítését követően a Felhasználó az ingatlannal kapcsolatos adatokat, képeket, szerződések stb. az Ingatlanjaim menüpontban tudja megadni, módosítani vagy törölni.
  5. A személyes fiók beállítása utolsó lépése a meghívás küldése a másik fél részére. A megküldött meghívás elfogadásával tud a másik fél az ingatlanhoz a rendszerben csatlakozni, így lesz egy meghatározott ingatlanhoz hozzárendelhető pl. egy bérbeadó és egy bérlő. A meghívás kiküldéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a másik fél e-mail címét (a bérlőként regisztráló Felhasználó a bérbeadót hívhatja meg, és fordítva). A meghívás kiküldését követően a rendszer értesíti a regisztráló Felhasználót, hogy sikeresen befejezte a fiókja beállítását.
 5. Ingatlanjaim menüpont
  1. Az Ingatlanjaim menüpontban láthatja a Felhasználó a rendszerben regisztrált ingatlanját. Az ingatlan itt azokkal az adatokkal szerepel, amelyeket a Regisztráció során megadott. A Feltöltöm az ingatlan adatait gombra kattintva a Felhasználó egy almenüt lát, melyben az alábbi füleket választhatja ki:
   a) Ingatlan adatai
   b) Bérleti díj, kaució
   c) Képgaléria
   d) Bérleti szerződés
   e) Kapcsolódó személyek (Bérbeadó vagy Bérlő adatai)
   f) Ingatlan törlése
   Az egyes fülek mellett megjelenő piros felkiáltójel jelzi, hogy meghatározott adatok még hiányoznak.
  2. Ingatlan adatai
   Az Ingatlan adatai fülön belül a Felhasználó két külön részben adhat meg az ingatlanra vonatkozó adatokat (Alapadatok és Szolgáltatások) az Adatok szerkesztése gombra kattintva. A megfelelő adatok a számadatok megadásával, legördülő menüből vagy jelölőnégyzetek segítségével adhatók meg
   1. Alapadatok
    Az ingatlan alapadatai az alábbiak:
    • Ingatlan címe (ezt a Felhasználó korábban már megadta).
    • Terület
    • Szobák száma
    • Félszobák száma
    • Fürdőszobák száma
    • Felvonó
    • Akadálymentes
    • Garázs
    • Bútorozott
    • Erkély vagy kertkapcsolat
    • Dohányzás
    • Állatbarát
    • Kisgyerekkel költözhető
   2. Szolgáltatások
    • Vezetékes internet
    • Kábeltévé
    • Vezetékes telefon
    • Riasztó
    • Portaszolgálat
    • Házvezető
  3. Bérleti díj, kaució
   A Bérleti díj, kaució fül adatait a Felhasználó az ingatlan regisztrációja során már megadta, az átlagos havi rezsiköltséggel együtt. Itt van lehetőség a korábban már megadott értékek módosítására is.
   A Ptk. 6:343. § szerint, ha a Felek megállapodása alapján a bérlő a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségeinek biztosítékául a bérbeadó részére meghatározott pénzösszeget (tehát kauciót) köteles fizetni, és ez az összeg meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát, a túlzott mértékű biztosítékot a bérlő kérelmére a bíróság mérsékelheti.
  4. Képgaléria
   Az ingatlan képgalériába tölthet fel a Felhasználó minden az ingatlannal kapcsolatos fotót, amelyet valamiért fontosnak tart (például a lakás állapota beköltözéskor, szerződéskötéskor, a mérőórák kezdeti állása vagy egy káresemény kapcsán keletkezett felvételek).
  5. Bérleti szerződés
   1. Az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés feltölthető a rendszerbe. Erre csak akkor van lehetőség, ha az Albee használatára meghívott másik személy a meghívást elfogadta és a saját regisztrációját elvégezte. Ha az adott bérleményhez már csatlakozott a rendszerben legalább egy Bérbeadó és legalább egy Bérlő, akkor a bérleti szerződés feltölthető. A dokumentum a későbbiekben a rendszerből elérhető és megnyitható lesz mindkét fél számára.
   2. Fontos, hogy amennyiben időben egymás után több (pl. határozott idejű) bérleti szerződést (beleértve a Bérbeadásra vonatkozó minden típusú szerződést) kötöttek egymással a Felek, vagy az eredeti bérleti szerződésüket később módosították vagy kiegészítették, akkor minden esetben a hatályos tartalmú szerződés, illetve valamennyi esetleg későbbi módosítás, kiegészítés is kerüljön feltöltésre. A rendszerbe több dokumentum is feltölthető. A rendszer kezeli az általánosan használatos fájlkiterjesztéseket.
   3. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Lakástörvény 2. § (5) bek. szerint a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.
   4. A szerződés feltöltése a Bérleti szerződés feltöltése gombbal lehetséges. Az Új szerződés oldalon meg kell adni a szerződés elnevezését és a hatályba lépésének napját. Külön jelölő négyzettel jelölhető, ha a szerződés határozott időre szól, ebben az esetben egy külön mezőben meg kell adni a szerződés lejártának időpontját, illetve egy jelölő négyzettel jelölni lehet, ha a szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamúvá alakul át. További, a bérleti jogviszonyra vonatkozó adatok megadása is szükséges, így a felmondási idő hossza, illetve a kaució, a bérleti díj, illetve a közös költség összege. A megfelelő jelölő négyzettel az is jelezhető, ha a felek úgy határozták meg a bérleti díj összegét, hogy az már tartalmazza a rezsi összegét. Maga az aláírt szerződés, mint csatolmány a megfelelő gomb segítségével tölthető fel.
   5. Új szerződés a rendszerben csak akkor hozható létre, illetve tölthető fel, ha a dokumentumot mindkét fél aláírta. Csak az egyik fél által aláírt szerződés a rendszerben nem tölthető fel. A Ptk. 6:58. § szerint a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A bérleti szerződést feltöltő fél a megfelelő jelölő négyzettel jelzi, hogy a feltöltött bérleti szerződést mindkét fél aláírta, továbbá, hogy a kitöltött adatok a bérleti szerződés tartalmának megfelelnek. A rendszer a Fél ilyen nyilatkozatát valósnak fogadja el, nem történik tartalmi vizsgálata annak, hogy a feltöltött dokumentumon valóban a két fél aláírása szerepel-e, továbbá, hogy az aláírások érvényesek-e, illetve, hogy a szerződés a Felek között ennek megfelelően létrejött-e vagy sem. A művelet a Szerződés létrehozása gombbal véglegesíthető.
   6. Az egyik fél által feltöltött szerződésről a másik fél értesítést kap, a feltöltött szerződést elfogadhatja vagy elutasíthatja. A rendszerben a szerződés csak az érintett fél általi elfogadást követően lesz aktív. Amíg a fél a másik fél által feltöltött szerződést még nem fogadta el, a szerződést feltöltő fél a feltöltött csatolmányt törölheti és másik dokumentumot tölthet fel adott esetben, illetve módosíthatja a megadott adatokat. A másik fél az értesítést követően a feltöltött szerződést elfogadhatja, vagy egy külön gombbal jelezheti, ha javítás szükséges.
   7. Miután a feltöltésre került egy bérleti szerződés, a Felhasználók a Részletek mezőre kattintva nézhetik meg a rögzített szerződés megadott részleteit. A csatoltként kijelzett dokumentum alatti szem ikonra kattintva tekinthetik meg magát a dokumentumot.
   8. A Bérleti szerződés fül alatt van lehetőség új kiegészítő szerződés feltöltésére is, a fentiekkel azonos módon.
   9. A szerződés módosításának lehetőségét a rendszer csak a szerződést feltöltő félnek ajánlja fel.
   10. A már aktív, tehát elfogadott szerződésnél a Részletek gombra kattintva a rendszer felkínálja a szerződés felmondásának lehetőségét is a Felmondás gomb segítségével. A Felmondás gombra kattintva a Felhasználó kiválaszthatja a felmondás típusát (Rendes felmondás vagy Rendkívüli (azonnali) felmondás). Utóbbi típus esetén meg kell adni a felmondás okát is. A megjegyzés mezőben mindkét felmondás típus esetén szöveg rögzíthető. A Felhasználó csatolmányt is beilleszthet a felmondásával, illetve a megfelelő jelölő négyzetek segítségével kijelenti, hogy a felmondó nyilatkozat tőle származik, azt aláírta, továbbá, hogy a Felmondás gombra kattintva a szerződés felmondását a másik félnek megküldi. Az érintett fél értesítést kap a rendszerben arról, hogy a másik fél felmondó nyilatkozatot tett a szerződésre vonatkozóan, ezt követően a felmondás bejegyzése, annak adatai és maga a felmondó nyilatkozat csatolmánya a bérleti szerződés alatt lesznek láthatók.
   11. A szerződés feltöltését és jóváhagyását követően van lehetőség albumokat, illetve fényképeket is feltölteni a Bérbeadáshoz kapcsolódóan. Érdemes lehet például a bérlemény átvételének idején az átvételi állapotot dokumentáló fényképeket feltölteni, hogy azok bármikor rendelkezésre álljanak, de a megfelelő rögzítés érdekében feltölthetők például egy káreseményről (pl. beázás) készült fényképek is. A már feltöltött szerződéshez később is bármikor feltölthető kiegészítő szerződés, az eredeti megállapodás módosítására vagy kiegészítésére, pl. a bérleti díj megemelésekor az erről szóló szerződésmódosítás.
   12. Az ingatlan rögzítése során a feleknek körültekintően kell eljárniuk, mivel egy meghatározott címre csak egyszer rögzíthető egy ingatlan. Ezt követően az ingatlan címe a rendszerben magán a Webcímen már nem módosítható. Amennyiben az ingatlan címét valamilyen okból mégis módosítani kellene, a Felhasználó ezt az Ügyfélszolgálatnál kérelmezheti. Az ügyfélszolgálat, a kérés kivizsgálását követően, ha azt indokoltnak tartja, módosíthatja a felvitt ingatlan címét.
   13. Az ingatlant rögíztő fél az ingatlant csak addig tudja törölni a rendszerből, amíg ahhoz senki sem csatlakozott még. Amint egy ingatlanhoz a másik fél is csatlakozott már, annak rögzítését már nem lehet törlni a rendszerből, amíg az aktív kapcsolat fennáll.
  6. Kapcsolódó személyek (a másik fél vagy felek adatai)
   Ha az ingatlanhoz még nem csatlakozott a másik fél, akkor ezen a fülön is van lehetőség a részére meghívó elküldésére. A meghívott másik fél e-mail-ben értesítést kap a meghívásról. Ha a meghívott elfogadja a meghívást (legyen az Bérlő vagy Bérbeadó), akkor kapcsolódhat az adott ingatlanhoz a rendszerben, így a felek az adott ingatlan bérbeadásával, illetve bérlésével felmerülő ügyeket már kényelmesen és biztonságosan intézhetik az Albee-n keresztül. A regisztrált Felhasználó részére a rendszer a Kapcsolódó személyek fül alatt kijelzi, hogy ki kapcsolódott a regisztrált ingatlanhoz. Itt üzenet küldésére is van lehetőség a másik fél részére. Üzenet küldése érdekében a címzetten kívül az üzenet tárgyát és szövegét kell megadni, illetve csatolmány (pl. egy fotó) is küldhető a másik fél részére.
   A Kapcsolódó személyek fül alatt a rendszer felkínálja a Kapcsolat törlése lehetőséget is, amivel a Felhasználó egyoldalúan kezdeményezheti az ingatlanra vonatkozóan már létező kapcsolat törlését egy másik Felhasználóval. A másik Felhasználó a törlés kezdeményezéséről értesítést kap, a törlés a másik fél jóváhagyásával kerül csak végrehajtásra. A kezdeményezett törlés jóváhagyása nélkül a kapcsolat (egyoldalúan) nem törölhető.
 6. Pénzügyek
  1. Az Albee az albérlettel kapcsolatos, Bérbeadó és Bérlő közötti pénzügyi kérdések gyors és egyszerű rendezése érdekében lehetőséget ad Fizetési kérelmek rögzítésére és küldésére. Erre a felső menüben található Pénzügyek fül, majd a Fizetési kérelem hozzáadása gomb kiválasztásával van lehetőség.
  2. A Fizetési kérelem egy a másik Félhez címzett felhívás a Bérbeadással kapcsolatban meghatározott összeg részére történő kifizetése érdekében, vagy egy már a Felhasználó által kifizetett tétel rögzítésére szolgál, annak érdekében, hogy azt a másik fél is láthassa. Ez lehet a havi bérleti díj fizetése, de például egy, a Bérbeadó által a Bérlőnek fizetendő összeg is (pl. egy általa cserélt bútor vételára után).
  3. Új Fizetési kérelem csak az ingatlannal fennálló aktív kapcsolat esetén hozható létre, ingatlan rögzítése nélkül Fizetési kérelmet rögzíteni nem lehet.
  4. Fontos, hogy a rendszerben a Fizetési kérelem létrehozása nem minősül számla adásnak, illetve a Fizetési kérelem maga nem minősül számlának.
   A Felhasználóknak a rájuk és Bérbeadásra vonatkozó jogszabályok alapján maguknak kell eldönteniük, hogy szükséges-e számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot kibocsátaniuk, annak érdekében, hogy eleget tegyenek a Bérbeadással kapcsolatban esetlegesen felmerülő adókötelezettségeiknek.
   A rendszerben a Fizetési kérelem létrehozása és a másik félnek való megküldése nem alkalmas és nem elegendő az esetlegesen fennálló adókötelezettségek jogszabályszerű teljesítése érdekében. A Bérbeadás kapcsán esetlegesen felmerülő adókötelezettségek, illetve az egyéb jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért egyedül a Felhasználók felelősek, ebben az Albee a számukra segítséget vagy tanácsadást nyújtani és ezért felelősséget vállalni nem tud.
   A Felhasználók a Regisztráció elvégzésével ezt kifejezetten tudomásul veszik, elfogadják és minden szükséges lépést megtesznek a jogszabályi előírások betartása érdekében.
  5. A Felhasználó új Fizetési kérelmet a Pénzügyek fül, majd a Fizetési kérelem hozzáadása gomb kiválasztásával hozhat létre. A Fizetési kérelem létrehozásakor a rendszer az új kérelmet hozzárendeli a megfelelő bérleti szerződéshez, amely jogviszony keretében a kiadási tétel felmerült. A megfelelő ablakban ki kell választani az esetlegesen érintett több Bérlő vagy Bérbeadó közül az érintett személyt. Ezt követően a rendszer a tétel rögzítése során különféle kérdéseket tesz fel a fizetési kérelem tartalma kapcsán, amelyeket a megfelelő gombokra kattintva lehet megválaszolni. Az így megválaszolandó kérdések, hogy:
   • A tétel kifizetésre került-e már, vagy még kiegyenlítésre vár?
   • A tétel megnevezése;
   • A tétel összege;
   • A fizetési határidő (jövőbeli fizetési határidők esetén a rendszer legalább 8 napos határidőt enged rögzíteni);
   • Már fizetett tételek esetén a tényleges fizetés napja rögzítendő;
   • Ki fizeti vagy fizette a tételt? (Bérlő vagy Bérbeadó);
   • A kedvezményezett megjelölése (pl. Bérbeadó vagy egy közmű szolgáltató);
   • A fizetés módja (utalással vagy készpénzben/csekkel);
   • A kedvezményezett nevének rögzítése.
   Ezt követően szabadszöveges megjegyzés írható a felugró szöveg mezőbe az adott tételhez. A Felhasználó feltöltheti a rögzítendő Fizetési kérelemhez tartozó számlát/bizonylatot, a dokumentumot a megfelelő mappából kell feltöltésre kiválasztani vagy az erre szolgáló felület fölé húzni a csatolás érdekében.
   A művelet a Fizetési kérelem létrehozása gombbal véglegesíthető.
  6. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy jövőbeli fizetési határidő esetén a Fizetési kérelemben megadott határidő nem lehet rövidebb, mint pl. a bérleti szerződésben a bérleti díjra kikötött fizetési határidő. A megfelelő adatok rögzítését követően a rendszer egy összefoglaló ablakban jeleníti meg a Fizetési kérelem adatait, ezt követően a kérelmet rögíztő fél elküldheti azt. A Fizetési kérelem érkezéséről e-mail-ben értesítést kap a Fizetési kérelem címzettje.
  7. A sikeresen létrehozott Fizetési kérelemről tájékoztató ablakban a rendszer felkínálja a Felhasználónak, hogy ismétlődő Fizetési kérelmeket is beállíthat, amelyhez a rendszer a megfelelő gomb kiválasztása esetén az imént létrehozott Fizetési kérelem adatait fogja alapul venni. Az Ismétlődés beállítása ablakban meghatározható a gyakoriság (pl. havonta, 2 hetente, stb). Havi gyakoriság választása esetén kiválasztható, hogy a tételt a rendszer az adott hónap hányadik napján (1-31.) képezze meg. Az ismétlődő tétel kiválasztható állandó vagy változó összegűnek is. Meg kell adni a fizetési határidőt, illetve az ismétlődés lejártát is, amely tarthat visszavonásig vagy egy meghatározott pontos dátumig. A Művelet a Fizetési kérelem ismétlődés beállítása gombbal véglegesíthető.
  8. A rendszer a létrehozott Fizetési kérelmeket a megfelelő ablakban egymás alatt jeleníti meg, azok részletes adatai a megfelelő kérelemre kattintással nyithatók meg.
  9. A rendszer alapértelmezetten egy külön összesítő mezőben kijelzi a lejárt esedékességi idejű befizetendő Fizetési kérelmek és az összes befizetésre váró Fizetési kérelem összegét, így a Felhasználó könnyen megállapíthatja, hogy mennyi a teljes jövőbeli fizetési kötelezettsége és hogy ebből milyen összeg fizetési határideje járt már le.
  10. Emellett lehetőség van meghatározott szempontok szerinti szűrést alkalmazni a már elkészített Fizetési kérelmek között, az egyszerűbb adminisztráció érdekében. A szűrők a megfelelő gombra kattintva kapcsolhatók be, az alábbi szempontok szerinti szűrés érdekében:
   A Fizetési kérelem státusza szerint:
   • Összes
   • Kiküldésre vár
   • Befizetésre vár
   • Befizetett
   • Elfogadásra vár
   • Vitatott
   • Törölt
   A Fizetési kérelem rendszeressége szerint
   • Összes
   • Egyszeri
   • Ismétlődő
 7. A Fizetési kérelmek elfogadása és vitatása
  1. A Fizetési kérelem címzettje értesítést kap a rendszertől, hogy a számára Fizetési kérelem érkezett. Miután a kérelem adatait ellenőrizte, lehetősége van a Fizetési kérelmet elfogadni vagy amennyiben azzal nem ért egyet, azt vitatni. A másik fél erről megfelelő értesítést kap a rendszerben.
  2. A Fizetési kérelem címzettjének, ha a fizetési tételt nem kívánja vitatni, teljesítenie kell a fizetést és megfelelő igazolást kell csatolnia a fizetés megtörténtéről. A címzettnek meg kell adnia a befizetés napját, illetve módját is. A postai csekk befizetési szelvénye vagy a banki átutalási bizonylat csatolandó az általánosan használatos fájlformátumokban.
  3. A Fizetési kérelem létrehozójának lehetősége van a beállított Fizetési kérelmet módosítani vagy akár törölni is, amíg a Fizetési kérelem címzettje azt el nem fogadta vagy nem vitatta. A Fizetési kérelem státusza ilyenkor „Befizetésre vár”.
  4. Ha a Fizetési kérelem címzettje nem kifogásolja a rögzített tétel kifizetését, az összeget kifizeti és feltölti a megfelelő fizetési igazolást, a Fizetési kérelem státusza „Elfogadásra vár” lesz. A rendszerben az adott Fizetési kérelem létrehozója látja a feltöltött igazolást, amelyet maga is vagy elfogadhat, vagy vitathat.
  5. Amennyiben a Fizetési kérelem létrehozója elfogadja a részére feltöltött fizetési gazolást, az adott Fizetési kérelem státusza „Befizetett”-re változik, ezt követően a tétel további módosítására vagy vitatására, illetve törlésére lehetőség nincs.
  6. Ha a Fizetési kérelem létrehozója nem akarja elfogadni a befizetési igazolást, amelyet a másik fél a részére feltöltött, akkor kiválaszthatja a Befizetés vitatása gombot. Ebben az esetben ki kell választania a vitatás pontos okát és röviden le kell írnia a pontos problémát. A Küldés gomra kattintva a vitatást elküldheti, amitől a Fizetési kérelem státusza „Vitatott” lesz. A vita megindítását követően azt visszavonni nem lehet, a másik félnek van ilyenkor lehetősége másik igazolást feltölteni. Ilyenkor a Fizetési kérelem státusza újra „Elfogadásra vár” lesz, a létrehozó pedig az újonnan feltöltött fizetési igazolást elfogadhatja vagy ismételten vitathatja. A folyamatban lévő Fizetési kérelem alatt megjelenik a korábbi vitatás, továbbá a felek hozzáfűzött megjegyzései. Ha ezután a Fizetési kérelem létrehozója az új igazolást elfogadja, a Fizetési kérelem státusza „Befizetett”-re, a vitat státusza pedig „Lezárt”-ra változik.
  7. Ha a Fizetési kérelem címzettje nem fogadja el, tehát vitatja a Fizetési kérelmet bármely okból, akkor a Fizetési kérelem létrehozójának lehetősége van azt módosítani vagy törölni (pl. azért, mert tévedésből rossz elszámoláson alapuló kérelmet rögzített, stb.). A Módosítás gomb használatával a kérelem adatai ismét szerkeszthetők, új számlakép is feltölthető a Fizetési kérelemhez. Az új becsatolt számlakép(ek) mellett a régi(ek) is láthatók maradnak, de a rendszerben a könnyebb megkülönböztetés érdekében „Archív” feliratot kapnak a számlakép ikonján. A Módosítások mentése gombbal az adatok frissülnek és a Fizetési kérelem státusza ismét „Befizetésre vár”-ra módosul.
  8. Ha a címzett a Fizetési kérelem tartalmával adott esetben a módosítást követően sem ért egyet, azt ismételten vitathatja. A Számla vitatása gombra kattintva megjelenő ablakban ki kell választani a vitatás pontos okát (például, hogy a címzett nem ért egyet az összeggel), illetve röviden le kell írni a pontos problémát a megfelelő mezőben. A vitában a felek megjegyzései a Fizetési kérelem alatt lesznek láthatók időrendben.
  9. Amennyiben a címzett adott esetben a módosítást követően a fizetési tételt elfogadja, akkor annak kifizetését követően fel kell töltenie a fizetési igazolást (csekk befizetési szelvény vagy banki átutalási bizonylat). Ilyenkor a vita státusza „Lezárt” lesz, míg a Fizetési kérelem státusza „Elfogadásra vár”. A fentiek szerint a Fizetési kérelem létrehozójának lehetősége van a befizetési igazolást elfogadni vagy vitatni.
 8. Üzenetek
  1. Az üzenetek funkció segítéségével a Felhasználó gyorsan és egyszerűen üzenetet küldhet az adott Bérbeadással kapcsolatban regisztrált másik Felhasználónak, így felveheti a rendszeren keresztül a kapcsolatot a Bérbeadó a Bérlővel és fordítva is.
  2. A felső menüsorban található gombra kattintva jeleníthetők meg mind a korábbi, mind pedig az aktuális üzenetek, illetve új üzenet írására is itt van lehetőség. Az Új üzenet gombra kattintva jelenik meg az Új beszélgetés indítása ablak, ahol ki kell választani a címzettet, az üzenet tárgyát és a megfelelő szövegmezőben kell rögzíteni az üzenet szövegét.
  3. A létrehozott beszélgetést a Felek a megfelelő sorra kattintva megnyithatják és további kommenteket, észrevételeket írhatnak a beszélgetésfolyamhoz. A kommenteket a megfelelő szövegmezőbe kell beírni. Lehetőség van a kommentek mellé fájlokat is csatolni, például az üzenetek tárgyával érintett képeket vagy egyéb szöveges dokumentumokat.
  4. A rendszer az üzenetek szövegét az egyes Felekhez rendelten tárolja, a küldés időpontjával együtt. Ugyancsak tárolja a rendszer az üzenetek mellé esetlegesen csatolt fájlok nevét, illetve tartalmát. Mentésre kerülnek emellett az üzenetek megnyitásának, tehát elolvasásának időpontjai is. Az ilyen mentett adatok változatlan formában történő megőrzéséről a rendszer gondoskodik.
  5. A rendszer e-mail értesítést küld az üzenet címzettjének, melyben az üzenethez tartozó link található. Erre kattintva olvasható a Felhasználó részére küldött üzenet.
 9. A Szolgáltatás használatának díja

  A Felhasználó a Szolgáltatás használatáért nem fizet díjat a Szolgáltatónak, a Szolgáltatás ingyenesen használható.
 10. Felelősség
  1. A Felhasználó a Webcím böngészése, a Regisztráció elvégzése, illetve a rendszer regisztrált használata során felelősséggel tartozik a mindenkor hatályos büntető és polgári jogi jogszabályi és adott esetben egyéb közigazgatási és/vagy hatósági előírások, rendelkezések megtartásáért.
  2. Az Albee, illetve a Szolgáltató nem vállal semmilyen, sem kártérítési sem egyéb felelősséget, a Felhasználó által a felhasználási magatartása során vagy az által más Felhasználóknak vagy harmadik személynek okozott bármilyen jellegű kárért, tényleges vagyoncsökkenésért vagy elmaradt haszonért, legyen az materiális, anyagi kár vagy személyhez fűződő jog megsértéséből eredő sérelemdíj iránti igény.
  3. A Felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja fel üzletszerzési, kereskedelmi, marketing vagy egyéb hasonló célra, illetve nem adhat ki Harmadik Személy részére ilyen vagy hasonló célra olyan adatokat, amelyekhez a Szolgáltatás használatán keresztül jutott hozzá.
  4. A Felhasználó egyedül felelős a rendszeren keresztül bármely más Felhasználóval megosztott információért, illetve annak tartalmáért, továbbá annak bármilyen esetleges joghatásáért, a felek jogviszonyában. A Szolgáltató elutasít mindennemű kártérítési felelősséget, az egyik Felhasználó által a másik Felhasználóval közölt információ, közlés kapcsán keletkezett bármilyen kár tekintetében. A Szolgáltató a rendszer használatára vonatkozó, azt könnyítő vagy magyarázó bármilyen információ Felhasználóval való közlésével nem nyújt jogi vagy gazdasági tanácsadást a Felhasználónak. Felhasználó kizárólag maga felelős valamennyi a rendszerben megtett és joghatás kiváltására alkalmas akaratnyilatkozatáért, továbbá az ilyen jognyilatkozataival kiváltott joghatások esetleges előnyeit és hátrányait maga élvezi, illetőleg viseli. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért, hogy a Felhasználó oldalán ténylegesen beálljanak azok a joghatások, amelyeket a jogviszonyban meghatározott jognyilatkozatai megtételével a Felhasználó ténylegesen megcélzott. A Szolgáltató kizár mindennemű kártérítési felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a másik Felhasználóval fennálló jogviszonyában meghatározott jognyilatkozatokat nem a jogszabályi vagy szerződéses előírásoknak megfelelően tesz meg, hibás alakisággal vagy tartalommal tesz meg, vagy megtenni elmulaszt, és ebből bármilyen kára származik.
  5. A Felhasználó által a Szolgáltatás keretében a másik Felhasználó részére eljuttatott információ, közlés, értesítés nem nyilvános, ezekről az információkról csak azok címzettje szerez tudomást, Harmadik Személyek nem. Ebből kifolyólag a Szolgáltató a Felhasználó üzeneteit, közléseit nem moderálja vagy ellenőrzi, így azok tartalmáért az azokat megfogalmazó Felhasználó egyedül felelős a másik Felhasználó vagy Harmadik Személyek irányába.
  6. Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során nem közölhet olyan információt, nem tehet olyan kijelentést és nem tanúsíthat egyéb olyan magatartást, amely jogszabályt sért, bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül, illetve Harmadik Személy/ek jogát sérti vagy érinti, a kizárólagosság igénye nélkül ideértve más Felhasználók vagy Harmadik Személyek szellemi tulajdonjogát, emberi méltóságuk, képmásuk, becsületük, jó hírnevük, nevük védelméhez való jogát is.
  7. A fentiek szerint a Felhasználó a Szolgáltatás használatával nem küldhet vagy fogadhat pornográf vagy más olyan tartalmat, közlést, amely más Felhasználó(k) vagy Harmadik Személyek vélt vagy valós nemzeti, etnikai, faji, vallási, politikai, szexuális vagy egyéb hasonló hovatartozására tekintettel sértő, bántó, offenzív vagy megalázó vagy ilyenként érzékelhető, vagy értelmezhető.
  8. A Felhasználó a közléseit köteles tárgyilagosan és udvariasan megfogalmazni, még vitás eset kialakulása esetén is, mindenkor tartózkodnia kell a közízlést sértő, megbotránkoztató megnyilvánulásoktól.
  9. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel vagy amelynek eredményeként számítógépes vírust, vagy egyéb kártényok kódot juttat a Szolgáltató számítógépes rendszerébe, illetve nem alkalmazhat olyan számítógépes programot, algoritmust vagy egyéb műszaki megoldást, amely a Szolgáltatás számítógépes rendszerének tiltott módosítására, befolyásolására irányul. Az ilyen előírás megszegéséből eredő károkért a Felhasználó korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.
  10. Amennyiben a Felhasználó a jelen fejezetben lefektetett szabályokat megsérti, Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a Felhasználót a Szolgáltatás további használatától bármikor elzárhatja, ami nem érinti a Szolgáltató és/vagy más Felhasználók, illetve érintett Harmadik Személyek kártérítési igényeit.
 11. Szellemi tulajdon védelme
  1. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webcím, illetve az ahhoz tartozó weboldal, továbbá maga a Szolgáltatás, annak minden részével, funkciójával, működési elveivel és sajátosságaival együtt a Szolgáltató Szellemi Tulajdonát képezi, ezért a Szolgáltató Szellemi Tulajdonához való Jogát mindekor köteles tiszteletben tartani, illetve annak bármilyen módon való megsértésétől tartózkodni.
  2. A Szolgáltató ilyen vagy ehhez hasonló Szellemi Tulajdonjogának bármilyen megsértése minden esetben jogi eljárást von maga után.
 12. Magatartási kódex
  1. Tájékoztatja a Szolgáltató a Felhasználót, hogy nem rendszeresített az Fttv. szerinti magatartási kódexet, illetve ilyen magatartási kódexnek a működését nem vetette alá.
 13. Szolgáltató felelősségének kizárása a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos hibákért
  1. Szolgáltató a Szolgáltatást a Felhasználók részére térítési díjtól mentesen nyújtja. Erre tekintettel kifejezetten kizárt a Szolgáltató Felelőssége a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos hibákért, illetve ezek következményeként esetlegesen kialakult kárért.
  2. A Szolgáltató ettől függetlenül minden ésszerű és lehetőségében álló intézkedést haladéktalanul megtesz a Szolgáltatás elérhetőségében mutatkozó hibáknak a lehető legrövidebb idő belül való elhárítása és a Szolgáltatás megszakításoktól mentes nyújtása érdekében.
 14. Alkalmazandó jog és illetékes bíróság
  1. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött Szerződés magyar nyelvű, írásba foglalt szerződésnek minősül.
  2. A Szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a kollíziós jogi normák alkalmazásának kizárásával.
  3. A Szolgáltatás használatából eredő vagy a Szolgáltatással bármilyen módon összefüggő, a Szolgáltató és a Felhasználó vagy Harmadik Személy között kialakult jogvitában annak tárgya és a pertárgyérték függvényében hatáskörrel és a Szolgáltató mindenkori bejegyzett székhelye szerint illetékességgel rendelkező, rendes magyar bíróság jár el.
 15. Cookie-k/sütik
  1. A Szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató a Webcímen cookie-kat (ún. sütiket) alkalmaz. A cookie-k kisméretű adatcsomagok, amelyeket a Felhasználó böngészője elment a Szolgáltatás Webcímen keresztül történő igénybevétele során.
  2. A Felhasználó a Webcím böngészésekor erre figyelmeztetést kap, a fenti tartalommal. A megfelelő gombra kattintva lehetősége van elfogadni az alkalmazott cookie-kat, továbbá a Süti beállítások gombra kattintással beállíthatja az általa elfogadni kívánt cookie-kat.
  3. A rendszer alkalmaz feltétlenül szükséges cookie-kat, amelyek használata a rendszer biztonságos és stabil működéséhez elengedhetetlen, ezért az ilyen csoportba tartozó sütik engedélyezését a Felhasználó nem tagadhatja meg. Ezek mellett a Webcím használ marketing és követő célú sütiket is, amelyek engedélyezéséről a Felhasználó mindekor szabadon dönthet.
  4. A cookie-kal kapcsolatos bővebb információt az Adatkezelési Szabályzat tartalmaz.
 16. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszeljárás
  1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címezheti, a hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

2.0. verzió
frissítve: 2020.12.13.
Real-Deal Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Melléklet:
1. sz. melléklet – Adatkezelési Szabályzat